Komunálna informačná služba

Prihlásiť sa

Zložitosť otázok, ktoré riešia obce a mestá si vyžaduje zvládnutie a analýzu veľkého množstva rozmanitých - najmä právnych informácií. Poznanie a prax sa stávajú stále viac komplexnejšie. Je nevyhnutnosťou okamžite a včas zaznamenávať akýkoľvek podnet signalizujúci zmenu. Len ten, kto má potrebné informácie, dokáže pružne reagovať a vyrovnať sa s novými podmienkami a môže byť úspešný.

Včasné a komplexné právne informácie sa stávajú kapitálom a hodnotou, ktorá minimalizuje negatívne dopady na fungovanie a činnosť samospráv ale tiež zásadným spôsobom minimalizuje potenciálny dopad na nedbanlivostnú stránku činnosti obce (starostov a primátorov). Do zvýšenej pozornosti možno dať aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 5 Tdo 848/2010, podľa ktorého: „Ak sa laické osoby spoľahnú na právne rady advokáta ako osoby znalej práva, bez toho aby tu boli nejaké konkrétne okolnosti, z ktorých je možné usudzovať na nesprávnosť takýchto rád, nie je možné u nich spravidla dôvodiť úmyselné zavinenie“ (t.j. vyvodzovať voči nim – starostom a primátorom trestnoprávnu zodpovednosť).

KOMUNÁLNA INFORMAČNÁ SLUŽBA (KIS)

Predmetom komunálnej informačnej služby je poskytovanie vysoko odbornej právnej pomoci a špecializovanej poradensko – konzultačnej činnosti vo všetkých oblastiach komunálneho práva:

  • aktívna právna pomoc – upozorňovanie na nové právne predpisy, zasielanie vzorov listín a podaní, zasielanie manuálov a listinných podkladov.
  • pasívna právna pomoc – poskytovanie právnych konzultácií a poradenstva v sídle advokátskej kancelárie a tiež telefonicky a prostredníctvom e – mailu.

Postupne napĺňanou predstavou je to, aby naše advokátske kancelárie „prevzali“ do svojich rúk a odbremenili Vás od sledovania a vyhodnocovania právnych problémov – a zároveň sa týmto spôsobom vytvára model odbornosti (ako schopnosti rozhodovať a konať so znalosťou veci v celej zložitosti problematiky v samospráve obce).

Nami vytvorená koncepcia aktívneho a pasívneho právneho poradenstva pre obce a mestá obsahuje

  • pilier analytický (sumarizácia poznatkov, analytická činnosť, vyhľadávanie a orientácia v právnom a ekonomickom prostredí samospráv)
  • pilier znalostí – znalostný (poskytnutie a priebežné poskytovanie našich odborných a špecializovaných znalostí a vedomostí v prospech samosprávy – a to nielen na vyžiadanie ale i aktívne v podobe spravodajcu)
  • pilier podpory – odbornej pomoci /tzv. “trvalý informačný zdroj“ / rýchla reakcia na aktuálne legislatívne zmeny a potreby obce s praktickými návrhmi riešení, upozorňovanie na potrebu zmien a doplnení legislatívy obce, zasielanie na využitie odporúčaných vzorov podaní ale i normatívnych predpisov, a to vrátane návrhov všeobecne záväzných nariadení,
  • všetko s cieľom hľadania riešení a ciest (vyriešení vecných a právnych problémov).

Od roku 2014, keď sme otvorili v sídle našich kancelárií v spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou SOTAC, s.r.o. Košice vzdelávacie konzultačné stredisko pre samosprávy vybavené všetkou dostupnou technikou na realizáciu aktívnych konzultácií v ktorých sa spája teoretická časť – prednáška s časťou praktickou - konzultáciami o konkrétnych problémoch účastníkov. Tento model sa nám osvedčil a ohlasy ako aj záujem svedčí o dobre nastavenom trende konzultácií.

Veríme a sme presvedčení, že takýto spôsob bude lepšie vyhovovať rozširujúcim sa požiadavkám na potrebu zorientovania sa v spletitých právnych záležitostiach obcí a miest a zároveň bude viesť k prehľadnosti a zrozumiteľnosti pri využívaní tejto aktívnej formy právnej spolupráce.

 


Po zaregistrovaní je pre našich klientov k dispozícii aktívna právna pomoc, ktorá spočíva v aktívnom upozorňovaní a informovaní o potrebných právnych a ostatných úpravách, ako aj v spracovávaní vzorov postupov a vzorov materiálov pre potreby obce/mesta a to formou:

  • prehľadu právnej úpravy a
  • komunálneho spravodajcu.

Registrácia je určená len pre klientov, ktorým na základe osobitnej zmluvy poskytujeme komunálnu informačnú službu. Ak nie ste náš klient bude Vám žiadosť o registráciu zamietnutá. Ak máte záujem o poskytovanie komunálnej informačnej služby prosím kontaktujte nás na sotolar@sotolar.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Zaregistruj sa!